Κατά την τοποθέτηση των αγωγών καλωδίων, είναι θεμελιώδους σημασίας να καθοριστεί ποιο είδος εκσκαφής πρέπει να πραγματοποιηθεί και έτσι να καθοριστεί σε ποιο  βάθος  πρόκειται να εγκατασταθούν τα υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια.

Οι εκσκαφές μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τις γεωμετρικές διαστάσεις και τη διάμετρο του καλωδίου που πρόκειται να τοποθετηθεί. Με βάση αυτά τα δύο δεδομένα, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τύπος των ανασκαφών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την τοποθέτηση αγωγών καλωδίων, όπως στενή, ευρεία ή απεριόριστη τάφρος (τυπικό των χωματουργικών εκσκαφών).

 

ΤΥΠΟΣ ΤΆΦΡΟΥ B
Στενή τάφρος ≤ 3 DN < Η/2
Μεγάλη τάφρος > 3 DN < Η/2
< 10 DN < Η/2
Ατελείωτη τάφρος ≥ 10 DN ≥ Η/2

Κλειδί

DN = ονομαστική διάμετρος αγωγού

B = πλάτος τάφρου μετρούμενο στην κορυφή του αγωγού

H = ύψος κάλυψης από το γένος του άνω σωλήνα

Το βάθος τοποθέτησης και η διάμετρος του αγωγού καλωδίου καθορίζουν το πλάτος της τάφρου, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέπει τη στρώση του πυθμένα, τη σύνδεση των σωλήνων με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τη δυνατότητα λειτουργίας από το προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, η εκσκαφή είναι ακόμη πιο αποτελεσματική όσο μικρότερο είναι το πλάτος της. Εάν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν περισσότεροι από έναν αγωγό στην τάφρο, το πλάτος της τάφρου πρέπει επίσης να επιτρέπει την εγκατάσταση οποιωνδήποτε συνδετικών εξαρτημάτων.

Ο πυθμένας της τάφρου πρέπει να αποτελείται από υλικό επίχωσης (άμμος, άμμος αναμεμειγμένος με χαλίκι ή μικρό χαλίκι) έτσι ώστε να παρέχει συνεχή και επίπεδη στήριξη για τον αγωγό καλωδίων.

Η κλίνη τοποθέτησης πρέπει να συμπιεστεί προσεκτικά έτσι ώστε τα φορτία να κατανέμονται ομοιόμορφα κατά μήκος του αγωγού. Η συμπλήρωση του αγωγού καλωδίου πρέπει να πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας τέλεια συμπαγή υλικά όπως άμμο ή χαλίκι. Εάν επιλεγεί χαλίκι , το μέγεθος του χαλικιού πρέπει να είναι μεταξύ 3 και 5 mm. Τα οργανικά, τυρφώδη, λασπώδη, αργιλώδη εδάφη πρέπει να αποκλείονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε νερό, γεγονός που αποτρέπει τη δυσκοιλιότητα.

Η επίχωση της τάφρου και γενικά όλων των τύπων εκσκαφής είναι η πιο σημαντική λειτουργία για την τοποθέτηση αγωγών καλωδίων. Αυτό πρέπει να γίνει σωστά για να επιτευχθεί τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ του αγωγού καλωδίου και της γείωσης έτσι ώστε να επιτραπεί στον αγωγό καλωδίου να αντιδράσει στις παραμορφώσεις του εδάφους που προκαλούνται τόσο από την καθίζηση όσο και από τα φορτία στην εκσκαφή. Ο σωστός τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό το σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ αγωγού καλωδίου και γείωσης είναι η συμπλήρωση της τάφρου σε διαδοχικά στρώματα. Το πρώτο στρώμα αποτελείται από την επίχωση του αγωγού μέχρι το ανώτερο γένος του σωλήνα, χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό της στρωμνής. Η δυσκοιλιότητα εκτελείται μόνο στις πλευρές της κοιλότητας. Το δεύτερο στρώμα περίπου 15-20 cm, που εξακολουθεί να είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με το στρώμα τοποθέτησης, πρέπει να συμπιέζεται μόνο στην πλευρά του αγωγού καλωδίου και όχι στην κατακόρυφη πλευρά του αγωγού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περιττή δυναμική καταπόνηση του αγωγού καλωδίου. Για τα επόμενα στρώματα πάχους 30 cm, χρησιμοποιείται υλικό από την εκσκαφή, απαλλαγμένο από πέτρες διαμέτρου μεγαλύτερης από 5 cm και θραύσματα φυτών. Η συμπίεση των στρωμάτων πρέπει πάντα να πραγματοποιείται με τη μέγιστη προσοχή, φροντίζοντας να εξαλειφθούν τα υλικά που είναι δύσκολο να συμπιεστούν.

 

Αγωγοί καλωδίων 450 N                            Αγωγοί καλωδίων 750 N