Δεοντολογία

Industrie Polieco – M.P.B. S.r.l. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.11.2019 υιοθέτησε ένα Μοντέλο Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ελέγχου, σε συμμόρφωση με το Νομοθετικό Διάταγμα 231/2001, και έναν Κώδικα Δεοντολογίας.

Αποδέκτες του Μοντέλου, οι οποίοι ως εκ τούτου δεσμεύονται ως προς την τήρηση των απαιτήσεων που περιέχονται σε αυτό, είναι τόσο τα άτομα εντός Εταιρείας (υψηλά ιστάμενα άτομα και άτομα υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη άλλων), όσο και τα άτομα εκτός Εταιρείας όπως οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι και όλοι όσοι εκτελούν ανεξάρτητες εργασίες για λογαριασμό και προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και οι προμηθευτές και οι εταίροι που δραστηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό ή/και σε συνεχή βάση σε ευαίσθητους τομείς δραστηριοτήτων για λογαριασμό ή/και προς το συμφέρον της Εταιρείας.