Συστήματα Διαχείρισης

Η Πολιτική του Ομίλου Polieco Industries Group – M.P.B. S.r.l. συνίσταται:

 • στο να εντοπίζει τις πραγματικές ανάγκες του Πελάτη και να προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης των προσφερόμενων υπηρεσιών που εγγυώνται τις αναμενόμενες απαιτήσεις,
 • στη διασφάλιση του επαγγελματισμού, της διαθεσιμότητας και της έγκαιρης παροχής των υπηρεσιών,
 • στη διασφάλιση του σεβασμού του ατόμου και της κοινότητας, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος,
 • στην παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και των επιδόσεων υγείας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του,
 • στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη δεσμευτική νομοθεσία,
 • στην επίτευξη πλήρους ικανοποίησης των πελατών, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, όπου αυτό είναι δυνατόν,
 • στο να ενσωματώσει το Περιβάλλον, την Ποιότητα και την Ασφάλεια σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, οι καθημερινές μας δράσεις επικεντρώνονται στα εξής:

 • στην αξία του Εργαζόμενου, ως πολύτιμου πόρου για τον Οργανισμό,
 • στην αξία του επαγγελματισμού, ως βασικού εργαλείου των καθημερινών ενεργειών του ατόμου,
 • στην αξία της σοβαρότητας και της διαφάνειας, ως κατευθυντήριων γραμμών για τις δραστηριότητές της,
 • στην αξία της Ποιότητας, ως πρωταρχικής μεθόδου για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας,
 • στην αξία του σεβασμού και της πλήρους εφαρμογής των υποχρεωτικών και εθελοντικών κανονιστικών απαιτήσεων.

Industrie Polieco – M.P.B. H S.r.l. δεσμεύεται να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση προϊόντων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς προκειμένου να ελέγχονται και να περιορίζονται οι προκληθείσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι στόχοι βελτίωσης θα πρέπει να αποσκοπούν στη σταδιακή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, ο περιορισμός της χρήσης των πόρων, η μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και ενεργειακών πόρων.

Industrie Polieco – M.P.B. Η S.r.l. θεωρεί την προστασία της ακεραιότητας, της υγείας και της ευημερίας του προσωπικού της απόλυτη προτεραιότητα, ενσωματωμένη σε όλες τις δραστηριότητές της, υπερβαίνοντας επίσης την ελάχιστη απαίτηση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών · ολόκληρος ο οργανισμός προσανατολίζεται προς την επίτευξη αυτού του στόχου διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους.

Industrie Polieco – M.P.B. Η S.r.l. αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής αυτής της Πολιτικής μέσω της διαχείρισης των δραστηριοτήτων της μέσω της παροχής κινήτρων, της συμμετοχής, της κατάρτισης και της λογοδοσίας όλων των ανθρώπινων πόρων της που επιδιώκουν το στόχο της συνεχούς βελτίωσης.

Διοίκηση και εργαζόμενοι της Industrie Polieco – M.P.B. S.r.l. αποδέχονται πλήρως τη φιλοσοφία της εταιρείας, ο περαιτέρω στόχος τους είναι η πλήρης εκδήλωση αυτών των αρχών στις εταιρείες πελάτες και την κοινότητα γενικότερα.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Luigi Tonelli