Systémy riadenia

Politika skupiny Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. pozostáva z:

 • identifikovať skutočné potreby Zákazníka a navrhnúť najvhodnejšie riešenia na zlepšenie výkonu ponúkaných služieb zaručujúce očakávané požiadavky;
 • zabezpečiť profesionalitu, dostupnosť a včasnosť poskytovania služieb;
 • zabezpečiť rešpektovanie jednotlivca a spoločenstva, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia;
 • monitorovanie a neustále zlepšovanie kvality, výsledkov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zariadení, činností a služieb;
 • monitorovanie súladu so záväznými právnymi predpismi;
 • dosiahnuť plnú spokojnosť zákazníkov a poskytovať výrobky a služby s pridanou hodnotou, ak je to možné;
 • integrovať životné prostredie, kvalitu a bezpečnosť do všetkých riadiacich procesov spoločnosti.

Na dosiahnutie vyššie uvedeného sa naše každodenné opatrenia zameriavajú na:

 • hodnotu Pracovníka ako cenného zdroja pre Organizáciu;
 • hodnotu profesionality ako základného nástroja každodenných činností;
 • hodnotu závažnosti a transparentnosti ako usmernení pre jej prevádzku;
 • hodnota kvality, ako primárnej metódy realizácie našich služieb;
 • hodnotu rešpektovania a úplného uplatňovania povinných a dobrovoľných regulačných požiadaviek.

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. sa zaviazala znižovať environmentálne vplyvy. Činnosti súvisiace s realizáciou výrobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na životné prostredie, sa musia priebežne monitorovať s cieľom kontrolovať a obmedzovať spôsobené vplyvy na životné prostredie. Ciele zlepšenia by sa mali zamerať na postupné znižovanie vplyvov na životné prostredie, ako je znižovanie produkovaného odpadu, obmedzovanie využívania zdrojov, znižovanie používania nebezpečných látok a energetických zdrojov.

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. považuje ochranu integrity, zdravia a pohody svojich zamestnancov za absolútnu prioritu, integrovanú do všetkých svojich činností, ktorá tiež presahuje minimálnu požiadavku dodržiavania predpisov na prevenciu úrazov a chorôb z povolania; celá organizácia sa zameriava na dosiahnutie tohto cieľa sprístupnením potrebných zdrojov.

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. uznáva dôležitosť vykonávania tejto politiky riadením svojich činností prostredníctvom motivácie, zapojenia, školenia a zodpovednosti všetkých svojich ľudských zdrojov, ktoré sledujú cieľ neustáleho zlepšovania.

Manažment a zamestnanci Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. plne akceptuje filozofiu spoločnosti, jej ďalším cieľom je plné prejavenie týchto princípov klientskym spoločnostiam a komunite vo všeobecnosti.

 

Právny Zástupca

Luigi Tonelli