Σωλήνες δομημένου τοιχώματος ECOPAL   και φρεάτια με χυτή βάση

Ύστερα από τα καταστροφικά γεγονότα που έπληξαν την επαρχία της L’Aquila τον Απρίλιο του 2009, η Κοινοπραξία ForCase όρισε 19 περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας για την ανέγερση νέων κατοικιών με σκοπό τη φιλοξενία 12.000 ανθρώπων.

Για την υλοποίηση των έργων αστικοποίησης των νέων συνοικιών και συγκεκριμένα για το αποχετευτικό δίκτυο μετεωρικών υδάτων επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σωλήνες δομημένου τοιχώματος ECOPAL από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Οι διάμετροι που χρησιμοποιήθηκαν κυμαίνονται από ND/OD 315 έως ND/ID 800.

Όσον αφορά τα πρόσθετα στοιχεία που τοποθετήθηκαν κατά μήκος του δικτύου (φρεάτια, υδροσυλλέκτες και σύνδεσμοι), επίσης επιλέχθηκαν προϊόντα από πολυαιθυλένιο του Ομίλου Polieco.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:

  • φρεάτια με χυτή βάση ή με τρεις εισόδους, κατασκευασμένα μέσω της διαδικασίας περιστροφικής χύτευσης για σωληνώσεις διαμέτρου έως ND/OD 630,
  • φρεάτια κατασκευασμένα από σωλήνα δομημένου τοιχώματος για σωληνώσεις διαμέτρου από ND/OD 600,
  • σύνδεσμοι ND/OD 160 κατασκευασμένοι μέσω χύτευσης με έγχυση που συνδέονται απευθείας στους κύριους σωλήνες ή στα φρεάτια μέσω απλής διαδικασίας διάτρησης του κύριου σωλήνα ή του τμήματος ανύψωσης του φρεατίου,
  • φρεάτια υδροσυλλογής με σιφόνι κατασκευασμένοι μέσω της διαδικασίας περιστροφικής χύτευσης με έξοδο ND/OD 160 η οποία συνδέεται μέσω του συστήματος που περιγράφεται παραπάνω απευθείας με τους κύριους σωλήνες ή με τα φρεάτια.
  • Τα κίνητρα που οδήγησαν τους υπεύθυνους σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας να επιλέξουν προϊόντα από πλαστικό υλικό είναι από τη μία πλευρά τεχνικού χαρακτήρα και από την άλλη οργανωτικού χαρακτήρα.

Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο εκτός του ότι παρουσιάζουν άκρως σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά (αντοχή στην τριβή, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, ελαστικότητα, ελαφρότητα, ευελιξία) χαρακτηρίζονται στην πραγματικότητα από αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις κινήσεις του εδάφους που προκαλούνται από κατολισθήσεις, καθιζήσεις και σεισμούς, χάρη στις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του πολυμερούς που χαρακτηρίζει την πρώτη ύλη.

Η χρήση των σωλήνων δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής υπό την παρουσία εγκάρσιων κινήσεων: παρόλο που στην πραγματικότητα υπάρχει περιορισμένος χώρος ανάμεσα στον εσωτερικό σωλήνα και στη μούφα, χώρος επαρκής για την τοποθέτηση του χείλους του παρεμβύσματος, μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε σεισμική καταπόνηση εγκάρσιας κατεύθυνσης χάρη στη δυνατότητα παραμόρφωσης του συστήματος σύζευξης που επιτρέπει τιμές ίσες με 5 %.

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό στην περίπτωση σεισμών είναι επίσης το μήκος του συνδέσμου: οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο συνδέονται στην πραγματικότητα μέσω ενός συνδέσμου μούφας που χαρακτηρίζεται από μήκος πολύ μεγαλύτερο σε σχέση για παράδειγμα με έναν τσιμεντένιο σωλήνα: το σύστημα σύζευξης που σχεδιάστηκε από τον Όμιλο Polieco μπορεί να αντέξει αξονικές κινήσεις που κυμαίνονται από 100 mm για σωλήνα ND/OD 315 έως 165 mm για σωλήνα ND/OD 800.

Το παρέμβυσμα επίσης τοποθετείται εντός του χώρου μεταξύ δύο αυλακώσεων, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή σε περίπτωση μετατόπισης του εδάφους.

Χάρη στο μήκος της μούφας υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δύο παρεμβύσματα ανά τμήμα, προκειμένου να αυξηθεί η εξασφάλιση της υδραυλικής στεγανοποίησης του συστήματος.

Εκτός από αυτά τα κίνητρα τεχνικού χαρακτήρα, υπάρχουν επίσης ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά οργανωτικού χαρακτήρα στην περίπτωση έκτακτων συμβάντων, όπως εκείνα που προβλέπονταν για τα έργα ανακατασκευής στο Abruzzo: στην περίπτωση αυτή, οι ανάδοχες εταιρείες διέθεταν βάσει σύμβασης εξήντα ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων, για να ολοκληρώσουν τις εργασίες εγκατάστασης των σωληνώσεων για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης με τις αντίστοιχες συνδέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής και των υπονόμων των νέων κατοικιών.

Σε αυτή την ειδική περίπτωση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σωλήνων δομημένου τοιχώματος και των φρεατίων από πολυαιθυλένιο, όπως για παράδειγμα, το μήκος των ράβδων που φτάνει τα 6 μ., η ελαφρότητα, η ελαστικότητα, η απλότητα κατασκευής των συνδέσεων και η δυνατότητα κατασκευής κάθε ειδικού εξαρτήματος οδήγησαν στην ταχύτερη υλοποίηση ολόκληρου του δικτύου.

Η υδραυλική στεγανοποίηση του συστήματος των αποχετευτικών δικτύων που αποτελείται από σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υποβλήθηκε σε δοκιμή, υπό την διεύθυνση και τον έλεγχο εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το πρότυπο αναφοράς UNI EN 1610 και με πίεση 0,2 bar, με αδιαμφισβήτητα ικανοποιητικά συνολικά αποτελέσματα.

Date