Διάτρητοι σωλήνες DRENOPAL   ND/OD 1200 και φρεάτια με ταυ

Σκοπός του έργου ήταν η διασπορά στο έδαφος των ομβρίων υδάτων σε μια νέα αστική ζώνη.

Σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν δυνατή η χρήση των δύο υδάτινων ρευμάτων που υπάρχουν στην περιοχή για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της νέας συνοικίας.

Μεταξύ των πιθανών λύσεων, επιλέχθηκε η αποστραγγιστική τάφρος για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με την περιορισμένη χρήση του εδάφους, τη μεγαλύτερη ευκολία εκτέλεσης και το χαμηλότερο κόστος.

Στο έργο αυτό προβλέφθηκαν τρεις διαφορετικές αποστραγγιστικές τάφροι, κατασκευασμένες μέσω διάτρηρων σωλήνων δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας DRENOPAL ND/OD 1200 SN 8. Κάθε σωλήνας μήκους 6 μ. φέρει, μεταξύ δύο διαδοχικών αυλακώσεων, 6 εγκοπές πλάτους 1 εκ. και μήκους 12 εκ. κατά μήκος της περιμέτρου του σωλήνα.

Η διάμετρος επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας (οι τρεις τάφροι, μήκους 20, 76 και 40 μ., έχουν συνολική χωρητικότητα συγκέντρωσης 112 m3) και της δυνατότητας επιθεώρησης σε περίπτωση πιθανής έκπλυσης και καθαρισμού.

Η προετοιμασία προέβλεπε εκσκαφή πλάτους 3,20 μ., τοποθέτηση γεωσύνθετου υλικού (για τη συγκράτηση του χαλικιού της αποστραγγιστικής τάφρου) και πλήρωση με χαλίκι κοκκομετρίας 15/35 mm που να διευκολύνει, δεδομένου του μεγέθους των σωματιδίων, τη γρήγορη διάχυση του νερού στο εσωτερικό της κατασκευής και ταυτόχρονα να εμποδίζει τη διείσδυση του χαλικιού στις εγκοπές του σωλήνα.

Date