Στην κατασκευή, είναι σημαντικό να αποστραγγίζονται σωστά τα εδάφη για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στην υποδομή.

Η διείσδυση των υπόγειων υδάτων ευθύνεται για το 80% των ρωγμών σε κτίρια, έργα τέχνης και αρχαιολογικούς χώρους.

Όσον αφορά τα όμβρια ύδατα, οι δρόμοι είναι αυτοί που υφίστανται τη μεγαλύτερη φθορά. Μάλιστα, αν το νερό δεν συλλεχθεί σωστά και δεν αποστραγγιστεί στο έδαφος από κάτω, θα προκληθεί ζημιά στη σταθερότητα του δρόμου καθώς απορροφάται από τη δομή στήριξης του δρόμου. Συνεπώς, οποιαδήποτε εργασία στην επιφάνεια θα είναι άχρηστη, διότι τα όμβρια ύδατα θα συνεχίσουν να προκαλούν ρωγμές έως ότου στεγνώσει το υπέδαφος.

Κάθε έδαφος έχει το δικό του φυσικό σύστημα αποστράγγισης · Ωστόσο, η αναλογία μεταξύ της εισροής βρόχινου νερού και της διασποράς του εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του. Τα εδάφη στα οποία δεν υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ή υπάρχει περίσσεια νερού απαιτούν τεχνητό σύστημα αποστράγγισης.

Τι είναι ένα τεχνητό σύστημα αποστράγγισης και πώς λειτουργεί;

Σύμφωνα με το λεξικό, είναι η «διαδικασία με την οποία το νερό από ένα στρώμα εδάφους ή ασυνάρτητης ύλης που είναι εμποτισμένη σε αυτό αποστραγγίζεται μέσω ειδικών αντικειμένων (κανάλια με διαπερατά ή διάτρητα τοιχώματα, τάφρους, σήραγγες)».

Η αποστράγγιση ενός εδάφους σημαίνει επομένως τη δημιουργία ενός δικτύου μικρών υπόγειων σωλήνων (σωλήνες αποστράγγισης) που συλλέγουν και προάγουν την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων χωρίς να χρειάζεται να διαμορφώσουν την υπερκείμενη επιφάνεια.

Από την άλλη, η λειτουργία της διασποράς των ομβρίων υδάτων στο έδαφος είναι διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός δεν είναι η συλλογή και απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων, αλλά η διασπορά των ομβρίων υδάτων που παράγονται από την παρουσία αδιαπέραστων επιφανειών.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΣ                            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ