Η τεχνητή αποστράγγιση του ανεπαρκώς στραγγιζόμενου εδάφους επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου μικρών υπόγειων σωλήνων γνωστών ως σωλήνες αποστράγγισης, οι οποίοι εισάγονται στο διαπερατό ή ελάχιστα διαπερατό έδαφος και συλλέγουν και προάγουν την εκκένωση της περίσσειας νερού χωρίς την ανάγκη ειδικής διαμόρφωσης της υπερκείμενης επιφάνειας του εδάφους.

Προκειμένου να διερευνηθεί σωστά ο σχεδιασμός ενός συστήματος αποστράγγισης, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί η διείσδυση των υπόγειων υδάτων. Πρέπει συχνά να διεξάγεται εις βάθος μελέτη της επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας της επικράτειας, μεταξύ άλλων μέσω της στατιστικής επεξεργασίας βροχομετρικών, υδρομετρικών και φρεατομετρικών δεδομένων, καθώς και γεωπαιδολογικής έρευνας με στόχο την εξακρίβωση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των εδαφών, κυρίως του συντελεστή διαπερατότητας και του βάθους του πρώτου αδιαπέραστου στρώματος.

Δεν υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την αποστράγγιση του εδάφους, αλλά πρέπει να αναλύονται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, το σώμα ενός αυτοκινητόδρομου (ή ενός δρόμου υψηλής κυκλοφορίας) αποτελείται γενικά από ένα αδιαπέραστο οδόστρωμα, πλευρικά όρια και ένα κεντρικό διαχωριστικό τοίχωμα, το οποίο είναι σχεδόν πάντα διαπερατό. Το νερό της βροχής, φιλτραρισμένο μέσω του αποστραγγιστικού εδάφους, θα προκαλέσει τελικά ζημιά στη σταθερότητα του δρόμου εάν απορροφηθεί από τη δομή στήριξης του δρόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα αποχετευτικά συστήματα πρέπει να τοποθετούνται κατά μήκος των άκρων των οδοστρωμάτων και στο κέντρο της νησίδας κυκλοφορίας.

Σε δρόμους που κατασκευάζονται στα μισά της πλαγιάς του λόφου χρησιμοποιείται η τεχνική της αναχαίτισης της αποστράγγισης με την τοποθέτηση των αποχετεύσεων έναντι του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση μεταξύ της αδιαπέραστης ζώνης και της πλήρωσης.

 

Οι λύσεις αποστράγγισης της Polieco                            Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ