ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

Ο σωλήνας δομημένου τοιχώματος Ecopal χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή υπόγειων δεξαμενών για τη συσσώρευση νερού. Διάφορες λύσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα τόσο με το διαθέσιμο χώρο στο χώρο όσο και με τον απαιτούμενο όγκο αποθήκευσης. Δεδομένου ότι το σύστημα είναι αρθρωτό, είναι επίσης δυνατό να υποθέτουμε λύσεις που περιλαμβάνουν δεξαμενές ή σωλήνες σε σειρά ή παράλληλα. Τέλος, είναι δυνατή η δημιουργία ανοιγμάτων φρεατίων και η παροχή οποιουδήποτε τύπου σύζευξης πολυαιθυλενίου μέσα και έξω από τη δεξαμενή.