Νέα Βύσσα, Περιφέρεια Ορεστιάδας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.190.000 € + ΦΠΑ

 

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Νέας Βύσσας, την κατασκευή αντλιοστασίων και την μεταφορά των λυμάτων με καταθλιπτικό αγωγό στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας.

To δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα κατασκευαστεί με σωλήνες HDPE PE100 PN10atm και τα φρεάτια επίσκεψης που χρησιμοποιούνται στο σύνολο του έργου θα είναι προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά (PE) εσωτερικής διαμέτρου D1000mm.

 

Date