Σέρρες, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.309.000 € + ΦΠΑ

 

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την ενίσχυση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου όμβριων υδάτων που υπάρχει στην περιοχή, για την πλήρη και ασφαλή απορροή των υδάτων. Το έργο προβλέπει την κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων στην Πολεοδομική ενότητα της Σιγής. Τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος  Ecopal, από διατομές ID300 έως OD1200.

Date