Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Kanalizácia | Systém Dvojitého potrubia Ecopal
Späť na domovskú stránku


Systém Dvojitého potrubia Ecopal

Dokonalá vodotesnosť splaškovej kanalizácie

Systém dvojitého potrubia Ecopal sa zrodil na základe potreby garantovať dokonalú vodotesnosť splaškovej kanalizácie predovšetkým v oblastiach, kde úniky znečisťujúcich látok by mohli kontaminovať podzemné vodné pramene a všade tam, kde je nutné zaručiť ochranu životného prostredia.

Popis
Systém dvojitého potrubia tvoria dve 6m sústredné rúry Ecopal rozdielnych priemerov triedy kruhovej tuhosti SN 8kN/m2, ktoré od seba delia polyetylénové lišty z polyetylénu vysokej hustoty (HDPE).
Lišty sú rozmiestnené v uhle 120º a privarené k vonkajšej stene vnútornej rúry. Týmto spôsobom sa zabráni ohnutiu pozdĺž celej tyče a zjednoduší sa montáž.

Spájanie tyčí sa realizuje pomocou presuvky alebo hrdla navareného na okraj každej rúry. Potrubie sa takto upravuje vo výrobe a potom sa dodáva na stavbu. Možnosť osadenia dvojitého tesnenia na každú stranu jednotlivého spojenia zaručuje tomuto systému ešte lepšiu vodotesnosť.

Montáž a inštalácia
Ukladanie systému dvojitého potrubia je obdobné ako ukladanie potrubia Ecopal rovnakého priemeru.

Technický popisný list
Dodávka a montáž kanalizačného systému dvojitého potrubia tvoreného vonkajšou a vnútornou rúrou z polyetylénu vysokej hustoty, koextrúzneho s dvomi stenami: vnútornou hladkou bielej farby a vonkajšou rebrovanou čiernej farby, pre beztlakové kanalizačné rozvody uložené v zemi, vyrobené podľa normy STN EN 13476-1 typu B, certifikovaného značkou PIIP/a Talianskym inštitútom umelých hmôt; rúra musí byť vyrobená v certifikovanom výrobnom podniku podľa ISO 9001, s triedou kruhovej tuhosti SN 8 kN/m² v tyčiach dlhých 6 m, so systémom spájania pomocou násuvnej presuvky z PEAD označenej značkou PIIP/a a dvomi tesniacim krúžkami z gumy EPDM z obidvoch strán.
Vonkajšia rúra musí mať vnútorný priemer s hodnotou..............mm a vonkajší priemer s hodnotou ..............mm, zatiaľ čo vnútorná rúra musí mať vnútorný priemer s hodnotou .........................mm a vonkajší priemer s hodnotou........................mm.
Vnútorná rúra má na svojej vonkajšej stene každých 120º pozdĺžne privarené lišty hrubé 20 mm, ktoré slúžia ako výstuž pre vnútornú stenu vonkajšej rúry.

Korugované polyetylénové rúry musia mať nasledovné vlastnosti:

- Zodpovedajúcu triedu kruhovej tuhosti nameranú na vzorkách podľa STN EN ISO 9969;
- Zodpovedajúcu odolnosť voči obrusovaniu podľa normy STN EN 295-3;
- Certifikovanú vodotesnosť systému v spojoch pri pretlaku 0,5 bar a podtlaku 0,3 bar podľa normy STN prEN 13476-1;  
- Zodpovedajúcu kruhovú tuhosť pri konštantnom tlaku po dobu 24 h podľa normy DIN 16961 časť 2;
- Zodpovedajúce mechanické vlastnosti suroviny podľa normy DIN 1937 časť 2;
- Označenie podľa normy nasledovne: referenčná norma, výrobca a značka, nominálny priemer, typ materiálu, deň/ mesiac/ rok výroby, značka PIIP/a, kruhová tuhosť;
- Iné požadované značky kvality:
  francúzska značka CSTBat;
  nemecká značka U;
  španielska značka AENOR.