ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια | Οδηγίες εγκατάστασης
Πίσω στο σπίτι


Οδηγίες εγκατάστασης


Όπως και για τους εύκαμπτους σωλήνες, τα φρεάτια PE χρειάζεται να τοποθετηθούν σε σημείο όπου έχει γίνει καλή πύκνωση του εδάφους και πλήρωση με υλικό μικρής κοκκομετρίας (χονδρόκκοκη άμμο και λεπτόκοκκο αμμοχάλικο).

    
Η συμπίεση του εδάφους περιμετρικά του φρεάτιου πραγματοποιείται με απλό εξοπλισμό συμπίεσης.
Η καλή συμπιέση συντελεί στην αποφυγή διάβρωσης του εδάφους λόγω της παρουσίας υπόγειων και υπέργειων υδάτων.