ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Τεχνική Τοποθέτησης
Πίσω στο σπίτι


Τεχνική Τοποθέτησης


Ταξινόμηση ορυγμάτων

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα κατά την εγκατάσταση των αγωγών καλωδίων είναι ο τύπος ορύγματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό συνδέεται αυστηρά με το είδος εδάφους και τις πιέσεις τις οποίες δέχονται οι αγωγοί.
Η ταξινόμηση των ορυγμάτων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις γεωμετρικές διαστάσεις, όπως το βάθος, Η, και το πλάτος, Β, του ορύγματος ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού που θα εγκατασταθεί (δείτε τον πίνακα).
Με τις δύο αυτές μεθόδους μπορεί να καθορισθεί ο τύπος του ορύγματος που γίνεται συνήθως για την εγκατάσταση αγωγών καλωδίων, όπως οι στενές τάφροι, οι ευρείες τάφροι, και το ανάχωμα. Τα στενά ορύγματα, τα ευρεία ορύγματα και τα αναχώματα.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το πλάτος της εκσκαφής, Β, σύμφωνα με τη διάμετρο, Φ, του σωλήνα ή του βάθους, Η, για οποιοδήποτε τύπο ορύγματος.

Πίνακας «ταξινόμηση τάφρων «
Τύπος ορύγματος B
Στενό όρυγμα = 3 DN < H/2
Ευρύ όρυγμα > 3 DN < H/2
  < 10 DN < H/2
Ανάχωμα = 10 DN = H/2

Υπόμνημα:

ND = ονομαστική διάμετρος του σωλήνα (nominal diameter)
B = πλάτος του ορύγματος που μετριέται από το επίπεδο της κορυφής του στεφανιού του σωλήνα
H = ύψος της επιχωμάτωσης από την κορυφή του στεφανιού των σωλήνων.


ΤΑΦΡΟΣ

Στενό όρυγμα
Η στενή τάφρος είναι ιδανική για την τοποθέτηση αγωγού καλωδίωσης καθώς μέρος του φορτίου καταμερίζεται στους τοίχους της τάφρου.
Αυτός ο τύπος ορύγματος πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν συχνότερα, σύμφωνα με τις συνθήκες του εδάφους.     
   
   
     
Ευρύ όρυγμα
Η ευρεία τάφρος υιοθετείται όταν το έδαφος αποτελείται κυρίως από αμμοχάλικο και άμμο.
Το φορτίο το οποίο δέχεται ο αγωγός σε μία ευρεία τάφρο είναι υψηλότερο από το φορτίο σε μία στενή τάφρο, καθότι το φορτίο δεν κατανέμεται στα τοιχώματα της τάφρου.
Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και για λόγους ασφάλειας, να λαμβάνεται υπόψη αυτό το γεγονός.  
   
     
Πλάτος ορύγματος
Χαρακτηρίζεται από το βάθος διαστρωμάτωσης και από τη διάμετρο των αγωγών. Στην πραγματικότητα, το πλάτος της τάφρου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση του σωλήνα στη βάση του ορύγματος, να γίνεται η σύνδεση του αγωγού, και να υπάρχει αρκετός χώρος για τους χειριστές να δουλέψουν.
Οπωσδήποτε, η τάφρος είναι αποτελεσματικότερη όσο μειώνεται το πλάτος.
Όταν περισσότεροι από έναν σωλήνες θα πρέπει να εγκατασταθούν στο όρυγμα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του πλάτους.

Βάση ορύγματος
Αποτελείται από το γέμισμα, συνήθως με άμμο, η οποία προσφέρει στον αγωγό καλωδίων σταθερή και επίπεδη υποστήριξη.
Χάρη στις μηχανικές του αντοχές, ο αγωγός καλωδίων Polieco δεν προϋποθέτει να γίνεται εγκιβωτισμός της βάσης ή κάτι παρόμοιο. Αντίθετα προτείνετε η χρήση αποστατών spacers σε προμελετημένες αποστάσεις, έτσι ώστε η εγκατάσταση και η ένωση των αγωγών καλωδίων να γίνεται ευκολότερα.

ΒΑΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΟ ΓΕΜΙΣΜΑ

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η έδραση της βάσης θα πρέπει να προετοιμαστεί πριν από την εκσκαφή τάφρων. Το κατάλληλο υλικό για την έδραση πρέπει να είναι, εάν είναι δυνατόν, άμμος αναμεμιγμένη με αμμοχάλικο ή αμμοχάλικο που αναμίχθηκε με τρίμματα πέτρας μεγέθους 10 έως 15mm. Χάρη στην αντοχή στις μηχανικές πιέσεις, οι αγωγοί Polieco δεν χρειάζονται έδραση από τσιμέντο από κάτω.
Η επίχωση θα πρέπει να συμπιεστεί προσεκτικά ώστε τα φορτία να μπορούν να διανεμηθούν τακτικά κατά μήκος του σωλήνα.
Το πλαινό γέμισμα και η πλήρωση του ορύγματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας υλικά εύκολα στα συμπίεση, όπως η άμμος. Υλικά οργανικής φύσης, όπως τύρφη, λασπώδες χώμα, άργιλος πρέπει να αποφεύγονται καθώς η υψηλή περιεκτικότητα τους σε νερό εμποδίζει τη συμπίεση.
Η πλήρωση των ορυγμάτων, και γενικά η πλήρωση όλων των τύπων εκσκαφών, είναι η σημαντικότερη εργασία κατά την εγκατάσταση αγωγών καλωδίων. Στην πραγματικότητα, αυτή η εργασία πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ του σωλήνα και του εδάφους, και να επιτρέψει στον σωλήνα να μπορεί να αντιδρά στις επίγειες δυνάμεις που προκαλούνται από επίγειες εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα φορτία τα οποία δέχεται.
Η καλή αλληλεπίδραση μεταξύ του αγωγού καλωδίων και του εδάφους μπορεί να διασφαλιστεί με ένα στρώμα πλήρωσης του ορύγματος (δείτε εικόνα).


ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

   
Το πρώτο στρώμα πλήρωσης είναι το πλαινό γέμισμα του αγωγού, το οποίο φτάνει στην κορυφή του στεφανιού του σωλήνα. Εδώ, το υλικό που χρησιμοποιείται είναι γενικά το ίδιο με της έδρασης. Η συμπίεση πραγματοποιείται μόνο στις πλαινές πλευρές του αγωγού.

Στο δεύτερο στρώμα πλήρωσης, 15-20 εκατ. περίπου, το οποίο προετοιμάζεται χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό με το υλικό της έδρασης, η συμπίεση πρέπει να γίνεται μόνο στις πλευρές των αγωγών καλωδίων και όχι κάθετα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι άχρηστες δυναμικές πιέσεις.

Για τα ακόλουθα στρώματα πάχους 30 εκατ. χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό της εκσκαφής, απαλλαγμένο από όλες τις πέτρες με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 εκατ. καθώς και από όλα τα φυτικά υπολείμματα.
Η συμπίεση πρέπει να γίνεται πάντα πολύ προσεκτικά και το υλικό που δεν μπορεί να συμπιεστεί πρέπει να απομακρύνεται.
Πρέπει να υπάρχει χώρος και για τις επικαλύψεις.